เตาย่างพลังงานชีวมวล รุ่น 2 (Grill Bio-energy Ver.2)

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้พัฒนา เตาย่างพลังงานชีวมวล รุ่น 2 โดยได้นำเอาข้อดีและข้อเสียของ เตาย่างพลังงานชีวมวล รุ่น 1 มาพัฒนาปรับปรุง โดย เตาย่างพลังงานชีวมวล รุ่น 2 จะเป็นเตาย่างทรงตั้ง มีหลักการ การย่างเหมือนไก่อบโอ่ง โดยจะเป็นเตาย่างที่สามารถใช้วัสดุชีวมวลได้หลากหลาย เช่น เศษกิ่งไม้ ซังข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งเป็นเศษวัสดุทางการเกษตร มาใช้เป็นเชื้อเพลิงที่หาง่ายและราคาถูก ซึ่งความร้อนที่ได้จะส่งผ่านความร้อนโดยวิธีการแผ่รังสีความร้อนเข้าไปยังตัวเตาย่าง ทำให้อาหารที่ใช้ในการปิ้งย่างนั้นปรุงสุกได้โดยมีสัดส่วนการไหม้ที่น้อยกว่าและไม่ได้กลิ่นควันไฟถ้าเทียบกับเตาย่างแบบใช้ถ่าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- อาหารถูกปรุงสุกโดยการแผ่รังสีความร้อน
- ไม่มีกลิ่นควันไฟ
- ใช้วัสดุชีวมวลเป้นเชื้อเพลิง เช่น เศษวัสดุทางการเกษตร
- ประหยัดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง
- ลดปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภคอาหารประเภทปิ้งย่างของผู้บริโภค
- พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไชยวัฒน์ มณีรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย วีระยุทธ อินต๊ะยศอุตสาหกรรม
3นาย ดนัย กัณธาทรัพย์อุตสาหกรรม
4นาย วัชระ มหาวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชัย แดมาปวช.
2นาย เกียติศักดิ์ อุ่นจะนำปวช.
3นาย ทักษ์ดนัย อินรสปวช.
4นาย จีรพงศ์ คำหล้าปวช.
5นาย จีระพันธ์ มีบุญปวส.