จรวดขวดน้ำกู้ภัย Helping water rocket

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว หนึ่งฤดี ธานีวงษ์สามัญ
2นาย มนทิชัย ทองสงสามัญ
3นางสาว กัญทิตา พูลสวัสดิ์สามัญ
4นางสาว สุนิสา เพชรสังข์สามัญ
5นางสาว ภารดี ชูมณีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปาริวัฒน์ ใกล้แก้วปวช.
2นาย สุเมธ ถนนทองปวช.
3นาย ธีรวัฒน์ ขาวเรืองปวช.
4นาย อัทธนีย์ ชุมกลิ่นปวช.
5นาย วีรภัทร เสนเดชปวช.
6นาย ธัญธวัช ขำเนี่ยวปวช.
7นาย วีรพงษ์ ทองปานปวช.
8นาย วริทร อินทองปวช.
9นาย ภููวดล สุวรรโนปวช.
10นาย วีรวัฒน์ รุ่งเรืองปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และเกาะแก่งที่สวยงาม ซึ่งบางครั้งก็มีความเสียงการเกิดภัยตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และในกรณีที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวหรือพักผ่อนแล้วทำให้เกิดมีพายุ ฝนตก ลมกระโชคแรงเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำพัดแรง ดินโคลนถล่ม ทำให้ทางเดินและสะพานถูกตัดขาดไม่สามารถไปยังที่ปลอดภัยได้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งอุปกรณ์ก็คือเชือกเพื่อทำสะพานให้ผู้ประสบภัยข้ามมายังฝังที่ปลอดภัย โดยการโยนเชือกข้ามฝั่ง และใช้เชือกมัดติดไว้กับต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วจึงค่อยจับเชือกข้ามลำน้ำ จากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะผู้จัดทำได้ออกแบบสร้างอุปกรณ์ส่งเชือกช่วยผู้ประสบภัย เรียกว่า จรวดขวดน้ำกู้ภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. เพื่อใช้งานด้วยแรงลม และมีฐานรองรับปรับองศายิง
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดน้ำท่วม
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย และเพื่อลดความสูญเสียของผู้ประสบภัย