ระบบติดตามพฤติกรรมการลาของนักเรียน นักศึกษาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบติดตามพฤติกรรมการลาของนักเรียน นักศึกษา , ศึกษาด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบการลาเรียนออนไลน์ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้กับวิทยาลัยให้มีความสะดวกในการทำงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแก นักเรียน นักศึกษา คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบบติดตามพฤติกรรมการลาเรียนของนักเรียน นักศึกษาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ แบบประเมินประสิทธิภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปโดยรวมระบบมีคุณภาพในระดับดี ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมสรุปอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีระบบการติดตามพฤติกรรมการลาของนักเรียน นักศึกษาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
2. มีระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการลาไว้บนฐานข้อมูลออนไลน์
3. ลดขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว และมีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ระบบติดตามพฤติกรรมการลาของนักเรียน นักศึกษาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองรู้ข้อมูล และตอบยืนยันข้อเท็จจริงของการลาจากแบบฟอร์มใบลาออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษา ทำให้ครูที่ปรึกษามีข้อมูลในการพิจารณาการลา ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกผ่านระบบ PhpMyAdmin โดยผู้ดูแลระบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มารูวัน มามุพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วศิน กาซอปวส.
2นางสาว นาซีลา มะดือเร๊ะปวส.
3นางสาว นูรมา ดอฆอปวส.
4นางสาว สีตีสารอ มุสาปวส.
5นาย มารวาน อีเลาะปวส.