ชุดปลูกผักสวนครัว “อีซีโฮมกาเด้นท์ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (EZ Home Garden By IoT)

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้อุปกรณ์ (Things) ที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และเนื่องด้วยค่านิยมในปัจจุบันของสังคมที่มีการปลูกผักทานเองกำลังเป็นที่นิยม อันเนื่องมาจากผู้คนต้องการรับประทานอาหารที่มีความสดใหม่และปลอดสารพิษ หากแต่การใช้ชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันมีความเร่งรีบ ทำให้มักมีเวลาไม่เพื่อพอต่อการดูแลผลิตผลเท่าทีควร ดังนั้นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) จึงมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการดังกล่าว จากปัญหาข้างต้นคณะวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้าง ชุดปลูกผักสวนครัว “อีซีโฮมกาเด้นท์ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการใช้งาน และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. พัฒนาชุดปลูกผักสวนครัว “อีซีโฮมกาเด้นท์ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”
2. สามารถควบคุมและดูรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อ ชุดปลูกผักสวนครัว “อีซีโฮมกาเด้นท์ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” อยู่ในระดับมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทรงเผ่า ช่วยคงมาอุตสาหกรรม
2นาย นิพล พินิจวัจนะวงศ์อุตสาหกรรม
3นางสาว ศุภศิริ ยามโสภาอุตสาหกรรม
4นาย ธีรพงศ์ ไชยศรีอุตสาหกรรม
5นางสาว ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อิทธิพันธ์ หาญชนะปวส.
2นางสาว ดาณิชย์ ระเด่นอาหมัดปวส.
3นาย ธนวัฒน์ สุขแก้วปวส.
4นางสาว ซาวาตี สาเมาะปวส.