ไม้ค้ำยันปรับระดับ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ไม้ค้ำยันปรับระดับมีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างเป็นต้นแบบไม้ค้ำยันสำหรับใช้ในผู้ที่ร่างกายเกิดการบาดเจ็บขึ้น เช่น กระดูกขาหัก ข้อเท้าแพลง ผู้พิการสูญเสียขา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้างไม้ค้ำยันปรับระดับ และ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคือ นักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จำนวน 40 คน หรือผู้ที่การเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บขึ้น เช่น กระดูกขาหัก ข้อเท้าแพลง ผู้พิการสูญเสียขา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลการวิจัยเรื่องนี้พบว่าไม้ค้ำยันปรับระดับมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริง กลุ่มตัวอย่าง มีผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.786) ได้ผลการประเมินดังนี้ โครงการดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริง จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ โครงการมีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด
1. ได้ไม้ค้ำยันที่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีความสูงต่างกัน
2. ได้ไม้ค้ำยันที่ใช้งานได้ง่าย
3 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยณรงค์ สุขอิ่มอุตสาหกรรม
2นางสาว ไพลิน กงศูนย์อุตสาหกรรม
3นาย มานิตย์ เพ็ชรสุกใสอุตสาหกรรม
4นาย อมร คงพิริยะไพจิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกบดินทร์ ครองแห้งปวช.
2นาย อัครเดช น้อยสิงห์ปวช.