ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาสูตรการทำไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 2) ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการทำไอศกรีม และ 3) ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวของผู้บริโภค ปรากฎผลการวิจัยดังนี้ 1) ผลการศึกษาสูตรที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นสูตรเริ่มต้นในการพัฒนาไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่โดยใช้เนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ 30 น้ำ 4,000 ซีซี น้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม แป้งมัน 250 กรัม แป้งข้าวโพด 250 กรัม แป้งไอศกรีม 200 กรัม นมข้น 300 กรัม นมสด 1,000 กรัม และน้ำกะทิ 1 กิโลกรัม 2) ผลการศึกษาการยอมรับไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่สูตรที่ 2 ซึ่งมีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ 30 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพมีสรรพคุณช่วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายและช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
1.เพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านสามารถพึ่งตนเองได้จากทรัพยากรในท้องถิ่นของตน นั่นคือ มะม่วงหาวมะนาวโห่
2.ได้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เป็นตำรับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
3.นำผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ตำรับมาตรฐานมาพัฒนาต่อยอดสู่ตำรับใหม่ๆ ที่หลากหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ประภักสร นวลยังสามัญ
2นางสาว สุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาง อุษา ศรีรัชชะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาย สมรัก ปานมาศอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5Miss Julie Manalo Manaloอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัณย์ โชติเอี่ยมปวช.
2นาย นันทวัฒน์ พรหมทองปวช.
3นางสาว เกศรินทร์ นุ่มนิ่มปวช.
4นางสาว ยุพารัตน์ ไทยสมปวช.
5นาย เบญจภรณ์ แสงภู่ปวช.
6นาย อธิป ปันตะปวส.
7นาย อาทิตย์ พอศรีชัยปวส.
8นางสาว จณิสตา แกล้งเพชรปวส.
9นางสาว ชลธิชา ลิ้มสุวรรณปวส.
10นางสาว สุภาวรรณ สายช่วยปวส.