อุปกรณ์รดน้ำอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การดูแลต้นไม้ที่ไม่ตรงเวลาคนเรารดน้ำต้นไม่ตรงเวลา และเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถช่วยไห้รดน้ำต้นไม้ได้ตรงเวลา เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถวัดความชื่นในดินได้ และตั้งเวลาในการรดน้ำต้นไม้ตามที่เราต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การรดน้ำต้นไม้อย่างมีคุณภาพ โดยเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถช่วยไห้รดน้ำต้นไม้ได้ตรงเวลา เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถวัดความชื่นในดินได้ และลดความเสียหายของผลการผลิตทางการเกษตรจึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
1 ความเสียหายทางการเกษตรจากการรดน้ำผิดเวลาและมากเกินไป
2 ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดาอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ ใฝจูอุตสาหกรรม
3นาย สุวัฒน์ อมรกลอุตสาหกรรม
4นาย สนอง บำรุงอุตสาหกรรม
5นาย อดิสร แซ่เอี้ยวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภชัย โบกขระณีปวช.
2นาย พงศธร ทองจำรัสปวช.
3นาย วรปรัชญ์ เพชรน้อยปวช.