เครื่องกดสปริงโช๊ค

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การสร้างและหาประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์เครื่องกดสปริงโช๊ค เพื่อใช้ในถอดสปริงโช๊ค รถรุ่นต่างๆตามต้องการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่อง โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่องกดสปริงโช๊ค จากนั้นได้ทดลองใช้เครื่องปรับปรุงจนได้เครื่องที่สมบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง และได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินเครื่องมือที่สร้างขึ้นมา โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยผู้ทำการวิจัยสาธิตวิธีใช้เครื่องกดสปริงโช๊ค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ช่วยรองรับแรงกระแทก และลดแรงสั่นสะเทือนของรถและยังทำหน้าที่หน่วงการเคลื่อนที่ขึ้นลงของตัวรถยนต์ เพื่อให้ล้อสัมผัสกับผิวถนนตลอดเวลา
1. เพื่อจัดทำสิ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องมือสำหรับเพื่อถอดเปลี่ยนสปริงโช๊คอัพ
2. เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องกดสปริงโช๊ค
3. เพื่อประมวลความรู้ที่เรียน นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ และฝึกการทำงานเป็นทีม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภินันท์ พรหมณะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรินทร์ หนูเกื้อปวช.
2นาย อนุวัฒน์ เอ้ตุโพธิ์ปวช.
3นาย พงศธร การะเกตุปวช.
4นาย วิวัฒน์ ทิพย์เสภาปวช.
5นาย พชรพล เหลือเอกปวส.