เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คำรณ พ่วงเจริญอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์สกุล คลังชะนังสามัญ
3นาย กรรณวิชย์ จิตรชูชื่นอุตสาหกรรม
4นาย สุทธิพงค์ นันทเกษตรอุตสาหกรรม
5นาย วีรศักดิ์ วงษ์แหวนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปณิธิ แตงอ่อนปวช.
2นาย เมธา สิงห์เล็กปวช.
3นาย เอกราช ฉายแสงปวช.
4นาย ภัทรพล ชุมภูวรปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ ทรายละเอียดปวช.
6นาย อานนท์ ตันทองปวช.
7นาย ปราบดา ยืนยงค์ปวช.
8นาย กิตติทัด ทรศัพย์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากผลการทดสอบการเผาแบบวิธีการปกติ โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คนต่อข้าวหลาม10 กระบอก นั้นจะใช้เวลาเฉลี่ย 205 นาที ส่วนผลการทดสอบการเผาโดยใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คนต่อข้าวหลาม10 กระบอกนั้น จะใช้เวลาเฉลี่ย 78 นาที ซึ่งจากผลการทดสอบการเผาแบบวิธีการปกติ และผลการทดสอบการเผาโดยใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงานนั้น มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขนาดชิ้นงานโดยประมาณ 160 x 110 x 250 เซนติเมตร ทำให้ข้าวหลามสุกไว สะอาด คิดต้นทุนกำไรได้ง่ายในการทำเชิงธุรกิจ
สามารถช่วยประหยัดระยะเวลา ในการทำอบหรือเผา มีความสะอาดมากกว่า การเผาด้วยวิธีปกติ