รถยกเก้าอี้

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รถยก เป็นรถที่ใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของ รถยกสมัยใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า เป็นการช่วยลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างมนุษย์ ลักษณะโดยทั่วไปของรถยกมี แท่งเหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัวรถเรียกว่า งา เพื่อใช้สำหรับวางและยกสิ่งของ เพื่อทำการเคลื่อนย้าย โดยอาศัยกลไกการทำงานในรูปแบบต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายเก้าอี้พลาสติได้ ครั้งละมากๆ โดยใช้คนเพียงคนเดียว
1 สามารถทุ่นแรงและทุ่นเวลาในการเคลื่อนย้ายเก้าอี้
2 สามารถทำรถยกเก้าอี้เพื่อจำหน่าย งานในการเคลื่อนย้ายในการประกอบอาชีพหรือในงานพิธีต่างๆ
3 สามารถนำงานวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนารถยกเก้าอี้แบบทุ่นแรงต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ เพ็ชรโกอุตสาหกรรม
2นาย อภิรักษ์ ระเวกโสมอุตสาหกรรม
3นาย สมชัย อุ่นทิวากรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วงศกร เทพประทุมปวส.
2นาย เปรมสยาม สาดีปวส.
3นาย วรากร กาบแก้วปวส.