เครื่องเขย่าเลือดสัตว์แบบกำหนดน้ำหนัก(Animal blood shaking machine)

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในประเทศที่เจริญแล้วมีอัตราการมีลูกน้อยลง ผู้คนจึงนิยมหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เพื่อทำให้ชีวิตประจำวันมีสีสันและไม่ต้องแบกรับภาระหนักจากการเลี้ยงดูบุตร โดยสัตว์เลี้ยงที่นิยมคือ สุนัขและแมว ในการเลี้ยงสัตว์ย่อมเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ จนอาจทำให้สัตว์เลี้ยงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อไม่ได้รักษาหรือช่วยเหลือให้ทันเวลา การผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในสัตว์เลี้ยงเหมือนการผ่าตัดในมนุษย์ ซึ่งการผ่าตัดต้องให้เลือดทดแทนเลือดที่เสียไป โดยเลือดที่ใช้นั้น ได้มาจากการบริจาคเลือดจากสัตว์ชนิดเดียวกัน จึงเป็นที่มาของเครื่องเขย่าเลือดสัตว์แบบกำหนดน้ำหนัก เพื่อใช้สำหรับการรับบริจาคเลือดสัตว์โดยมีการเขย่าเพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัว เมื่อถึงค่าน้ำหนักที่ต้องการจะมีเสียงเตือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นเครื่องเขย่าเลือดสัตว์โดยใช้โหลดเซลเป็นตัวอ่านค่าน้ำหนัก
- มีเสียงเตือนเมื่อเลือดสัตว์ที่บริจาคถึงค่าที่กำหนดไว้
- ค่าหนักน้ำหนักสูงสุดที่สามารถกำหนดได้คือ 450 มล.
- ใช้เขย่าเลือดสัตว์ที่กำลังบริจาคเพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ สุวรรณบวรอุตสาหกรรม
2นาย ประทีป สุวรรณโชติอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ท. จิโรจน์ จิระวาณิชกุลอุตสาหกรรม
4นางสาว จินตนา ธิน้อยวงค์สามัญ
5นาง วิภารัตน์ ศรีดำอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภา สมานมิตรปวส.
2นาย ปิยวัฒน์ ธำรงรักษ์ปวส.
3นาย อัฐกรณ์ ผาสุขปวส.
4นาย วงศธร ฤทธิ์คำรพปวส.