ชุดเตือนภัยไฟไหม้ในบ้านและอาคารขนาดเล็กด้วย PLC

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยนี้ได้ทำชุดเตือนภัยไฟไหม้ในบ้านและอาคารขนาดเล็กขึ้นมาโดยใช้การควบคุมการทำงานด้วย PLC เป็นบอร์ดควบคุมการทำงานของระบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในอาคารบ้านเรือนทั่วไปได้ จากสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปี จึงได้คิดวิธีการแก้ไขปัญหาก่อนการเกิดไฟไหม้ที่จะลุกลามออกไป ที่ผลิตจำหน่ายก็มีราคาที่สูงมาก จึงได้ออกแบบระบบเตือนภัยไฟไหม้เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขจุดเกิดเหตุ ทำให้ผู้คนที่อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนนั้นได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นเป็นเสียงเตือนให้รับรู้ก่อนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้การควบคุมการทำงานของระบบด้วยบอร์ด PLC รุ่น GX–DEVELOPE (FX1N-10MR 6 IN/ 4 OUT) ต้องใช้การเขียนโปรแกรมแลดเดอร์เป็นคำสั่งในการทำงานของบอร์ด ใช้อุปกรณ์เริ่มสัญญาณตรวจจับควันและตรวจจับความร้อนและสวิทช์ปุ่มกด สั่งการให้อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง (กระดิ่ง) ทำงานดังขึ้นทันทีที่ตรวจจับสัญญาณได้ จากการทดลองในแต่ละกรณี จำนวน 136 ครั้ง ได้ผลการทดสอบออกมาหาประสิทธิภาพการทำงานที่จะนำไปใช้งานของชุดเตือนภัยไฟไหม้ได้จริง
1. เป็นชุดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
2. ทำให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนรับรู้ได้ทันท่วงทีด้วยสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง
3. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งในอาคารบ้านอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัชนภ พรหมอุปถัมภ์อุตสาหกรรม
2นาย ชุติไชย ทองมีขวัญอุตสาหกรรม
3นาย ภิเชษฐ์ คชเชนทร์อุตสาหกรรม
4นาย อุสายัณห์ เมืองด้วงอุตสาหกรรม
5นาย พิศาล วัชรสุธากรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ ปานยืนปวส.
2นาย กนกพล คงสุขปวส.
3นาย เขษมศักดิ์ จันทรชิตปวส.
4นาย ธัชนนท์ เดชฤทธิ์ปวส.
5นาย ศุภชัย รัญเวชปวส.
6นาย ธงชัย เกษรสิทธิ์ปวส.
7นาย ศุภชัย พัดวีปวส.
8นาย ไกรรัตน์ เพชรเศรษฐ์ปวส.
9นาย ธวัชชัย บรรดาศักดิ์ปวส.
10นาย ธิชานนท์ มุกดาสนิทปวส.