Magic House

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กชพร วณิชมาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย อุเทน เพ็ชรทองอุตสาหกรรม
3นาย ชลธิต ขุนดำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ประพัฒน์ ศรีนวลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว นุชเนตร ชูแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชุษณปักษ์ ฟองมณีปวช.
2นาย กษิดิ์เดช สุภะปวช.
3นาย ธิปก บุญญานุพงค์ปวช.
4นาย ปณชัช เอี่ยมน้ำปวช.
5นาย กษิดิศ บุญชัยปวช.
6นาย นัฐวัตร ทรัพย์เจริญปวช.
7นางสาว ฟ้าขวัญ อ่อนจันทร์ปวช.
8นางสาว พิมพ์มาดา สิงหโกวินท์ปวช.
9นาย ภานุวัฒน์ อาดสามารถปวส.
10นางสาว บัณฑิตา เหมือนแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมการควบคุมการทำงาน หรือการใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบต่างๆ สิ่งประดิษฐ์นี้จะนำเสนอการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk สัญญาณจะถูกสั่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปตรวจสอบยังเซฟเวอร์ จากนั้นสัญญาณจะถูกส่งผ่านชุดคำสั่งมายังบอร์ดคอลโทรเลอร์ และนำสัญญาณดังกล่าวมาสั่งงานบอร์ดรีเลย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถติดต่อสื่อสารและสั่งการควบคุมได้ในระยะไกลเมื่อมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วยเสียงหรือแอพพลิเคชั่นและตรวจสอบสถานะการทำงานได้บนมือถือ
1.สั่งงานด้วยคำสั่งเสียงผ่าน google assistant และ แอพพลิเคชั่น Blynk บนโทรศัพท์มือถือระบบ Android
2.สั่งการด้วยการป้อนคำสั่งการพิมพ์ข้อความด้วยภาษาอังกฤษ
3.มีระบบการตอบรับคำสั่งเสียงเมื่อมีการป้อนคำสั่ง
4.ควบคุมการเปิด-ปิด ไฟ จำนวน 4 ช่อง รองรับ 250 VAC 10 A / 30 VDC 10 A ต่อช่อง
5.ควบคุมการเปิด-ปิด ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 4 ช่อง รองรับ 250 VAC 30 A / 30 VDC 30 A ต่อช่อง
6.ประมวลคำสั่งด้วยบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ ESP8266
7.เชื่อมต่อด้วย WIFI มาตรฐาน 2.4GHz