เจลล้างมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฮะฟีซุดดีน เจะมุสามัญ
2นางสาว รูบัยอะห์ สาคอมะแซเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นาง มาเรียม เจะมะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว รุจิรา บาเหาะสามัญ
5นาย วีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สืบศิริ เลนุกูลปวส.
2นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซาปวส.
3นางสาว รอกีเยาะ กาเจปวส.
4นางสาว ฮัลวาตี เจ๊ะมามะปวส.
5นาย อาลีฟ การีปวส.
6นางสาว นูรียา จารงปวส.
7นางสาว นูรียะห์ สะลีมิงปวส.
8นางสาว สุพรรษา หอมทิพย์ปวส.
9นางสาว อารียา แขวงบูปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เจลล้างมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด์มีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อศึกษาวิธีการสกัดโพลิแซคคาไรด์ในการผลิตเจลล้างมือมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด์พบว่าการสกัดพอลิแซคคาไรด์ด้วยน้ำ ที่อุณหภูมิ 80C สกัดนาน 4 ชั่วโมง ได้% yield สูงสุด 2.)เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเจลล้างมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด์ พบว่า สูตรที่ 2 ได้รับคะแนนทางประสาทสัมผัส จากผู้ทดสอบใช้จำนวน 20 คน สูงที่สุดในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น และความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.77 ± 1.19, 7.50 ± 0.90 และ 7.93 ± 0.78 3)เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เจลล้างมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด์ พบว่า ลักษณะกายภาพของเจลล้างมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด์ ทุกสูตรจะมีขาวอ่อนและค่า pH ของเจลในทุกชุดทดลองมีค่าอยู่ในช่วง 9.4 – 9.8 4.)เพื่อศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดโดยวิธี Agar Diffusion พบว่า เจล ที่ได้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนนำไปใช้ได้จริง และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานผ่านเกณฑ์ มผช . 94-2546 5.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด์ ระดับที่มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งาน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเป็นทางเลือกของผู้ว่างงาน สามารถนาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้