บ้านอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรพฤกษ์ สีทิมอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้าอุตสาหกรรม
3นาย มรุต นามบุญอุตสาหกรรม
4นางสาว เมลดา คเณสุขอุตสาหกรรม
5นางสาว ปรีดาภรณ์ อึ้งนภารัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพัฒน์ ชโลธรปวส.
2นาย ไชยมงคล วรพิมพ์รัตน์ปวส.
3นาย พงศภัท เฉลิมพงษ์ปวส.
4นาย ธงไชย สืบโสดาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบ้านอัจฉริยะ ผลิตขึ้นมาเพื่อเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบ้านอัจฉริยะ เพื่อหาคุณภาพในการทำงานของบ้านอัจฉริยะ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการทำงานของบ้านอัจฉริยะ ผลจากการทดลองพบว่า บ้านอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ 1) ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก
2) ระบบเปิด ปิด ไฟ ผ่านสมาทโฟน บ้านอัจฉริยะ
3) รายงานอุณหภูมิและความชื้น
4) แจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส
ประโยชน์ 1)ได้บ้านอัจฉริยะ สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน