ภูมิปัญญาเตยหนาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง มลศิการณ์ นงรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อารีย์ บือนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฟาอีซะฮ์ มากาเตปวส.
2นางสาว อารีณีย์ มือกะปวส.
3นางสาว นาเดีย อาบูฮาซันปวส.
4นางสาว รอดียะ เปาะซาปวส.
5นางสาว ชลดา เจริญสุขปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ภูมิปัญญาเตยหนาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำต้นเตยหนามมาสานเป็นกระเป๋าซึ่งผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมและต่อยอดเป็นสินค้า OTOP การจัดทำผลิตภัณฑ์คณะผู้จัดทำได้ศึกษาขั้นตอนการสานกระเป๋าจากต้นเตยหนาม จึงทำให้กระเป๋ามีรูปแบบและลวดลายต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติ ต้นเตยหนามมีคุณสมบัติที่เหนียวและทนเป็นการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น มีต้นทุนการผลิตไม่สูง ราคาเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์
2. ผลิตภัณฑ์มีความคงทนใช้ได้ยาวนาน
1. ได้เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
2. ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมและต่อยอดเป็นสินค้า OTOP