อุปกรณ์ช่วยทำการเกษตรสมาร์ทฟาร์ม

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย) เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินโครงการอุปกรณ์ช่วยทำการเกษตรสมาร์ทฟาร์ม เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยทำการเกษตรสมาร์ทฟาร์ม และเพื่อหาค่าประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ช่วยทำการเกษตรสมาร์ทฟาร์ม ผลการวิจัย พบว่าอุปกรณ์ช่วยทำการเกษตรสมาร์ทฟาร์ม สามารถทำงานได้จริงในเกษตรแปลงใหญ่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ช่วยทำการเกษตรสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบ IoT ในการรถน้ำต้นไม้ ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พ่นหมอกทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน โดยสามารถทำงานโดยอัตโนมัติ และควบคุมผ่าน Application โทรศัพท์มือถือได้
1. ได้อุปกรณ์ช่วยทำการเกษตรอัจฉริยะ
2. ลดแรงงาน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร
3. ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากต่อการนำไปติดตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภควัต นิลประเสริฐอุตสาหกรรม
2นาย สิทธิชัย กุลศรีอุตสาหกรรม
3นาย ธนเดช พลศรีนวลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มูฮำหมัดนัสรี วานิปวส.
2นาย วันมูฮัมหมัดก็อดรี มะแซปวส.
3นาย ธิติ เวสารัชชะปวส.