อุปกรณ์โมโต ไอโอที (MOTO IoT)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนภัทร เรณุมาศอุตสาหกรรม
2นาย มณฑป ไชยบัณฑิตอุตสาหกรรม
3นาย จรินทร์ เมืองหนูอุตสาหกรรม
4นางสาว ณฏฐธิดา ตราชูอุตสาหกรรม
5นาย ธิติ สมบัติมากอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พลากร ชูช่วยปวช.
2นาย พีลพัทร์ แก้วคงปวช.
3นาย ณัฏฐานันติ์ จันทร์เทพปวช.
4นาย วุฒิพงศ์ นิ่มแก้วปวช.
5นาย ปฏิภาน สงนุ้ยปวช.
6นาย กฤษฎา บุญราชปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

อุปกรณ์โมโต ไอโอที (MOTO IoT) นี้สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าที่สำคัญของรถจักรยานยนต์ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีชื่อว่า “Blynk” สามารถแจ้งเตือนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เมื่อรถจักรยานยนต์มีการเคลื่อนไหวและก็ยังสามารถระบุตำแหน่งของรถได้โดยอาศัยโมดูลระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมหรือที่เรียกว่าจีพีเอส โมดูล (GPS Module) เพิ่มความปลอดภัยให้กับรถจักรยานยนต์ได้อีกระดับหนึ่ง และยังสามารถสั่งติดเครื่องยนต์ทางไกลได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจในกรณีที่ลืมกุญแจรถไว้ถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือก็สามารถใช้งานรถได้ปกติเท่ากับว่าสมาร์ทโฟนเท่ากับเป็นกุญแจของรถจักรยานยนต์ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สามารถแจ้งเตือนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เมื่อรถจักรยานยนต์มีการเคลื่อนไหว
- สามารถระบุตำแหน่งของรถได้ด้วยดาวเทียมหรือที่เรียกว่าจีพีเอส โมดูล (GPS Module)
- สั่งติดเครื่องยนต์ทางไกลได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ
- สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถจักรยานยนต์ได้
- สามารถติดตามตำแหน่งของรถได้
- สามารถใช้งานรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ