โปรแกรมตรวจข้อสอบด้วยระบบสแกนนิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อารีลักษณ์ เปรมัษเฐียรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วัลลภ ปั้นเพ็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ตฤณ ปัญญพนต์กุฬพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ปาริชาต ดอนเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อุไร เจติยวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ ยอดนิลปวช.
2นางสาว ศรสวรรค์ จำปางามปวช.
3นาย พันธกานต์ ส้มฉุนปวช.
4นางสาว รัตมณี หมื่นแผ้วปวช.
5นางสาว วิชญาพร รอดเจริญปวช.
6นางสาว สุธินี อ่ำอ่อนปวช.
7นาย คมกริช พงษ์ธัญการปวช.
8นางสาว นีรนุช สุขคลายปวช.
9นางสาว ธัชกร บำรุงสรณ์ยิ่งปวช.
10นางสาว วิภา สุจันทร์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการทำโครงการครั้งนี้ คือ 1).เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจข้อสอบด้วยระบบสแกนนิ่ง (Kilogram Exam) 2). เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมตรวจข้อสอบด้วยระบบสแกนนิ่ง (Kilogram Exam) ประชากรที่ใช้ได้แก่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จำนวน 114 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจโปรแกรมตรวจข้อสอบด้วยระบบสแกนนิ่ง (Kilogram Exam) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (x, SD) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมตรวจสอบด้วยระบบสแกนนิ่งสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โปรแกรมตรวจสอบด้วยระบบสแกนนิ่งสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
1. ได้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมตรวจข้อสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
2. ได้โปรแกรมตรวจข้อสอบด้วยระบบสแกนนิ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นำไปใช้งานได้จริง