ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนผลการตรวจวัดฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM 2.5 ผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธีรวรรณ ฉิมมาสามัญ
2นางสาว ธิดา อินทร์ไรสามัญ
3นาย จิรพงษ์ ประวันนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย มานพ ฉิมมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง รัตติญญา เชตพันธ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพงษ์ กล้ากสิกิจปวส.
2นางสาว ลีลาวดี รอดแจ่มปวส.
3นาย อธิพงศ์ จั่นมาปวส.
4Mr. รัชชานนทริ์ สุขใจปวส.
5นาย ธนาเสฎฐ์ พรสิทธิ์รวิกุลปวส.
6นางสาว รพีพัฒน์ สาระคนปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนผลการตรวจวัดฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 2.5 PM ผ่านสมาร์ทโฟน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงาน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจในของผู้ใช้งา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ครูและบุคลากรทางศึกษา จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแ 2) แบบการวัดประสิทธิภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยมีดังนี้ อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนผลการตรวจวัดฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 2.5 PM ผ่านสมาร์ทโฟน สามารถส่งข้อมูลระหว่างผู้ป่วยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้100 เปอร์เซนต์ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์นำทางผู้ป่วยติดเตียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ( x = 4.25 และ SD = 0.13 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ทำงานกึ่งอัตโนม้ติ 2.สั่งงานผ่านระบบออนไลด์ได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทราบข้อมูลในการเตรียมตัวป้องกัน แก้ไข ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ ทัศนียภาพ ทัศนวิสัย
2. การตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวัง ฝุ่น เกินมาตรฐานเพิ่มจุดตรวจมากขึ้น
เชื่อมโยงข้อมูล แจ้งให้ประชาชน รับทราบข้อมูล ทันสมัย ต่อเนื่อง
3. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการเตือนภัยและป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มมูลค่า