ซอสฉู่ฉี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวุฒิ มีเย็นคหกรรม
2นางสาว ณัฐสุดา คงทองคหกรรม
3นาง สุจิรา ปิ่นสญชัยคหกรรม
4นาย เอกศักดิ์ อินทร์เตรียะอุตสาหกรรม
5นาย ประเวท จันทร์งามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิศาชล ขาวนุ้ยปวช.
2นางสาว ชัชฌา ยุทธไชยปวช.
3นางสาว ปวริศา เกียรติฟุ้งเฟื่องปวช.
4นางสาว บุญนภา อินทรนุพัฒน์ปวช.
5นาย เจษรินทร์ เวชผสารปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ฉู่ฉี่เป็นอาหารไทยที่มีส่วนประกอบของเครื่องแกงกับกะทิมีกลิ่นหอม รสเข้มข้นแต่ใช้เวลาในการปรุงนาน ผู้ประดิษฐ์จึงพัฒนา เป็นซอสฉู่ฉี่ บรรจุขวดพร้อมรับประทาน เพื่อให้เกิดความสะดวก เพียงเปิดฝาราดบนเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วที่ต้องการก็จะได้รสชาติที่หอม อร่อยของซอสฉู่ฉี่ โดยมีวัตุประสงค์คือ 1.) เพื่อออกแบบซอสฉู่ฉี่, 2.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสฉู่ฉี่, 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซอสฉู่ฉี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซอสฉู่ฉี่ บรรจุขวดพร้อมรับประทาน
1.ซอสฉู่ฉี่ใช้ในการประกอบอาหารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
2.เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
3.ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่
4. พัฒนาอาหารไทยเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้มากขึ้น
5. เผยแพร่อาหารไทยสู่สากล