แชมพูใบไผ่

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

แชมพูใบไผ่ เกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรม การเลือกซื้อแชมพูของผู้บริโภคตามท้องตลาด ซึ่งความรู้ทางภูมิปัญญาชาวบ้านพบว่า ใบไผ่มีสรรพคุณ ทำให้เส้นผมแข็งแรง ดกดำ ช่วยให้เส้นผมนุ่มสวย หาได้ตามบ้านเรือนทั่วไป แชมพูถือเป็นสิ่งจำเป็น ในชีวิตประจำวัน เพราะทุกคนต้องใช้ เพื่อทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ ทำให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนังศีรษะเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาล มีทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ที่แข่งขันในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่หลายคนมองข้ามคุณค่าของใบไผ่ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการทำแชมพูใบไผ่ขึ้นมา ซึ่งแชมพูใบไผ่มีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบก็หาได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการนำพืชสมุนไพรจากท้องถิ่นของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถขจัดความมันบนหนังศีรษะ ทำให้ผมนุ่ม ลดสารเคมีบนหนังศีรษะ
1. สามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น
2. สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. สามารถนำความรู้เป็นอาชีพในอนาคต
4. ใช้วัตถุดิบธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กันต์กมล ช่างวาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปิยะวรรณ เทพนิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ธนัญญา สงคงสามัญ
4นาง เยาวลักษณ์ ปิ่นละมัยสามัญ
5นางสาว อนงค์ พูลสินอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนัชพร แก้ววิจิตรปวช.
2นางสาว กนกพิชญ์ ศรีสว่างปวช.
3นางสาว วิภาวานี เกิดศรีปวช.
4นางสาว จุฑามาศ แสงทองอ่อนปวส.
5นางสาว ศิริรัตน์ ด้วงศรีทองปวส.
6นางสาว หทัยขวัญ บรรจงช่วยปวส.
7นางสาว กานต์รวี ชนะพงค์ปวส.