เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ (MIXING STATION)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชยากร รินสงอุตสาหกรรม
2นาง สุณิษา ผลอินหอมอุตสาหกรรม
3นาย สุรนันท์ กล่องเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย ทัศนัย สุวรรณะาตรีอุตสาหกรรม
5นาย เปรมวุฒิ สังขาวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกฤต ผลอินหอมปวช.
2นาย สันติภาพ สมบัติหอมปวช.
3นาย ณัชพล จิตสงครามปวช.
4นาย ธนากร อิศรพันธ์ปวช.
5นาย คามิน ศรีวารินปวช.
6นาย สุพศิน ชัยตระกูลธนสารปวช.
7นาย ธนกฤต วั่นเส้งปวช.
8นาย สหัสวรรษ์ ตรีโรจน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันภาครัฐฯ หนุนส่งเสริมให้เกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เนื่องจากปุ๋ยบางสูตร ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด หรือมีสูตรหรือส่วนผสม ที่ไม่ครอบคลุมกับต้นไม้ หรือพืชผัก ที่เกษตรกรต้องการ และยังมั่นใจได้ว่า ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการได้ โดยใช้วิธีการผสมปุ๋ยด้วยมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ พลั่วผสมคลุกเคล้าปุ๋ยในกองให้เข้ากัน ซึ่งทำให้ใช้แรงงาน และเวลา ในการผสมปุ๋ยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการผลิตน้อย จากปัญหาดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์จึง ได้ร่วมกันสร้างเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติตัวต้นแบบ ขึ้นมา โดยใช้ใช้ระบบ SCADA ในการควบคุมการทำงาน ที่สามารถเลือกสูตรผสมปุ๋ยได้ตามที่ต้องการ เพื่อช่วยทุ่นแรงเกษตรกร ทำให้ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถผสมปุ๋ยได้ตามสูตรที่ต้องการ แม่นยำ และบรรจุลงกระสอบ
1. เพื่อลดการใช้แรงงานของเกษตรกร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย
2. เพื่อประหยัดเวลาในการผสมปุ๋ย
3. สามารถพัฒนากระบวนการผลิตต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้