ชาลองกอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐสุดา คงทองคหกรรม
2นาง สุจิรา ปิ่ญสญชัยคหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ มีเย็นคหกรรม
4นาย เอกศักดิ์ อินทร์เตรียะอุตสาหกรรม
5นางสาว สุพร ภูมิวาสสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นริศา ผ่านกระแสปวช.
2นางสาว เจนจิรา พลรัตน์ปวช.
3นางสาว เสาวนีย์ บุญจักรปวช.
4นางสาว ปิยะธิดา เรืองเกษมปวช.
5นาย ณัฐพร แก้วภู่ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการปลูกลองกองเป็นจำนวนมากและชาวนครศรีธรรมราชนิยมดื่มชาผู้ประดิษฐ์จึงคิดนำลองกองมาผสมชา เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่มชาลองกอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อออกแบบชาลองกอง 2.เพื่อพัฒนาสูตรชาลองกอง 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาลองกอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ชาลองกองเป็นเครื่องดื่ม
1. ลองกองถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
2. พัฒนาเป็นน้ำลองกองเข้มข้นได้
3. ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่
4. ลดปัญหาทิ้งเปล่าของลองกอง
5. เพิ่มมูลค่าให้กับลองกอง