Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็ม ด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพ Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็ม ด้วยพลังงานความร้อน จากแสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการตาก แมลงวันรบกวน การปนเปื้อนของฝุ่น ควัน การเปียกฝน ระหว่างการตากปลาอินทรีเค็ม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์มีลักษณะเป็นห้องทรงกระบอกใส ระบบปิด ให้แสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านและเก็บสะสมความร้อนภายใน มีราวแขวนยึดเรียงเป็นวงกลม เพื่อให้แสงอาทิตย์ส่องได้ทั่ว ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิภายในอุปกรณ์สูงกว่า ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิภายนอกอุปกรณ์เท่ากับ 7.48 องศาเซลเซียส คิดเป็น 19.22 เปอร์เซ็นต์ สามารถสร้างกำลังงานได้ 87 วัตต์ต่อชั่วโมง
ไม่มีแมลงวันรบกวน ฝุ่น ควันและน้ำฝน ไม่สามารถเข้าภายในอุปกรณ์ได้ และ ไม่มีกลิ่นรบกวน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนันทา แสงสุวรรณ์สามัญ
2นาย ผจญ สิงห์จินดาเกษตรกรรม
3นาย นิอับดุลเล๊าะ ปานาวาเกษตรกรรม
4นาย ปักรูรอซี บากาเกษตรกรรม
5นางสาว จิรสุดา พัฒโนทัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วันวิสา จันทบุรีปวช.
2นาย กวิน ยศกิจปวส.
3นาย ริฎดูวาน กานุงปวส.
4นางสาว นูรีซา สุหลงปวส.
5นางสาว พาดีละ สาเมาะปวส.