ชุดสาธิตเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุณิษา ผลอินหอมอุตสาหกรรม
2นาย ชยากร รินสงอุตสาหกรรม
3นาย กฤษ ทัดระเบียบอุตสาหกรรม
4นางสาว สิเรียม ทองมากสามัญ
5นางสาว ปรางทิพย์ ศรีวิรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกฤต ผลอินหอมปวช.
2นาย ณัชพล จิตสงครามปวช.
3นาย ธนกฤต หอยแก้วปวช.
4นาย ปัญจภัทร วิทนาถปวช.
5นาย ปริญญา พรมพัตรปวช.
6นาย พีรยศ วัฒนศิริปวช.
7นาย วัชรพล หอธรรมปวช.
8นาย ณัฐกร ศรีเจริญปวส.
9นาย ธีรกานต์ ดำแจ่มปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันภาครัฐฯ หนุนส่งเสริมให้เกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เนื่องจากปุ๋ยบางสูตร ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด หรือมีสูตรหรือส่วนผสม ที่ไม่ครอบคลุมกับต้นไม้ หรือพืชผัก ที่เกษตรกรต้องการ ซึ่งเกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการได้ โดยใช้วิธีการผสมปุ๋ยด้วยมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ พลั่วผสมคลุกเคล้าปุ๋ยในกองให้เข้ากัน ซึ่งทำให้ใช้แรงงาน และเวลา ในการผสมปุ๋ยเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์จึง ได้ร่วมกันแก้ปัญหา คิดค้น และสร้างชุดสาธิตเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติตัวต้นแบบขึ้นมา โดยใช้การควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ ที่สามารถเลือกสูตรผสมปุ๋ยได้ตามที่ต้องการ และสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดสาธิตเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ สั่งการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถเลือกสูตรปุ๋ยได้ตามต้องการ
1. เพื่อลดการใช้แรงงานของเกษตรกร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย
2. เพื่อประหยัดเวลาในการผสมปุ๋ย