นาคาผ้าลายไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

นาคาผ้าลายไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากจากความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคหรือนาคาคณะผู้จัดทำโครงการ เลือกผ้าพิมพ์ลายไทยเป็นวัสดุในการประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสวยงามแปลกใหม่ เนื่องจากผ้าพิมพ์ลายไทย เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายมีลวดลายสีสันสวยงาม การคิดประดิษฐ์ผลงาน โดยใช้ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงาน นาคาผ้าลายไทย 2.เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของนาคาผ้าลายไทย จากกลุ่มตัวอย่างโดยจากการสุ่มแบบเจาะจง คือ นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยจากการวิจัยสรุปได้ ดังนี้นาคาผ้าลายไทยมีณูปทรงสัดส่วน สีสันและมีความประณีตสวยงามเหมาะกับการเลือกใช้วัสดุุสามารถนำไปใช้งานและนำไปจำหน่ายได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นาคาผ้าลายไทยผลิตจากผ้าพิมพ์ลายไทย เพื่อให้เกิดความสวยงามแปลกใหม่ เนื่องจากผ้าพิมพ์ลายไทย เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายมีลวดลายสีสันสวยงาม การคิดประดิษฐ์ผลงาน โดยใช้ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ ผสมผสานกับคุณธรรม เกี่ยวกับการรักความเป็นไทย และสิ่งสำคัญของการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปสำหรับบูชา นำไปตกแต่งบ้านเรือนตามความเชื่อ และเป็นของที่ระลึกในโอกาสพิเศษเพื่อให้เกิด เจริญรุ่งเรือง และโชคดี
1. ผลิตภัณฑ์นาคาผ้าลายไทยที่ใช้เป็นของตกแต่งบ้านเรือน
2. ผลิตภัณฑ์นาคาผ้าลายไทยที่ใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุบลวรรณ สมุทรคีรีคหกรรม
2นาง รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์คหกรรม
3นางสาว ทัศน์วรรณ รักใคร่คหกรรม
4นางสาว ธัญญาภรณ์ บุญยืนคหกรรม
5นาง วารุณี พรหมแสนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กันตยา เอี๋ยวศิริปวช.
2นาย กฤษณะ อุปวัฒน์ปวช.
3นางสาว กาญจนา กิมังปวช.
4นางสาว พนัสดา แย้มแสนปวช.
5นางสาว วิลาวัณย์ วรพิมรัฐปวช.