Wi-Fi บ้านนอก

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนับได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันสำหรับใครหลายคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการหาข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร ความบันเทิงและอื่นๆ จึงมีผู้ให้บริการเกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะประสบปัญหาในการให้บริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน หรือบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม ผู้ประดิษฐ์ได้คิดค้นการให้บริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นตู้หยอดเหรียญเพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในที่สาธารณะหรือชุมชน ในชื่อว่า “Wi-Fi บ้านนอก” สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่อาจไม่ได้สมัครแพ็กเกจ 3G/4G บนเครือข่ายมือถือไว้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หยอดเหรียญเพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในที่สาธารณะหรือชุมชน ในชื่อว่า “Wi-Fi บ้านนอก” เก็บรักษาและใช้งานง่าย กลไกการทำงานไม่สลับซับซ้อน
มีขนาด กว้าง 17*32*40 CM
1 สามารถสร้างและตู้หยอดเหรียญเพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในที่สาธารณะหรือชุมชน ในชื่อว่า “Wi-Fi บ้านนอก” ให้มีประสิทธิภาพ
2 เก็บรักษาและใช้งานง่าย กลไกการทำงานไม่สลับซับซ้อน
3 สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและชุมชนสามารถนำไปใช้งานได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุกัญญา ช่วยรักษ์อุตสาหกรรม
2นาง เสาวลักษณ์ สุดชีอุตสาหกรรม
3นางสาว เกศินี คันศรอุตสาหกรรม
4นางสาว ศุทธินี ใจอารีย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ เรืองสวัสดิ์ปวช.
2นางสาว วรนุช พิพัฒน์กุลปวช.
3นาย ณัฐพงศ์ งามยิ่งปวช.