ระบบรดน้ำแปลงผักอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มานพ ฉิมมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จิรพงษ์ ประวันนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อำนวย สือพัฒธิมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อุไร เจติยวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง รัตติญญา เชตพันธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1Mr. รัชชานนทริ์ สุขใจปวส.
2นางสาว รังสินี แก้วยาปวส.
3นาย ธนาเสฎฐ์ พรสิทธิ์รวิกุลปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบรดน้ำแปลงผักอัจฉริยะ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบรดน้ำแปลงผักอัจฉริยะ 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรดน้ำแปลงผักอัจฉริยะ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีทำการเลือกแบบเจาะจง คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้ง คือ เกษตรกรและชาวสวนที่ปลูกแปลงผักริมคลองในตำบลบึงเสนาท ที่ 94/4 หมู่ 4 ตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 จำนวน 15 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) อุปกรณ์เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน 2) แบบการวัดประสิทธิภาพ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) อุปกรณ์เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน 2) แบบการวัดประสิทธิภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยมีดังนี้ ระบบรดน้ำแปลงผักอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพ สามารถรับส่งข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 เปอร์เซนต์ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ระบบรดน้ำแปลงผักอัจฉริยะ อยู่ใน ระดับ ดี ( = 4.47 และ SD = 0.20 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ระบบการทำงานกึ่งอัตโนมัติ
2.สามารถสั่งการทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้
1.ประหยัดเแรงงาน
2.ลดเวลาในการทำงานของเกษตรกร
3.สะดวกและรวดเร็ว
4.ทำงานในพื่นที่มากขึ้น
5.ประหยัดน้ำ