โคมไฟหัตถลีลา พัฒนาผ้าไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

“หัตถลีลา พัฒนาผ้าไทย” จัดเป็นเครื่องเรือนประเภทโคมไฟ เกิดจากการศึกษาองค์ความรู้ด้านผ้าไทย โดยใช้ผ้าทอเมืองนครศรีธรรมราชและผ้าพิมพ์ลาย มาออกแบบ รังสรรค์ผลงานและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือน เชิดชูภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำเอาผลิตภัณฑ์ไปสอบถามความพึงพอใจผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อ “โคมไฟหัตถลีลา พัฒนาผ้าไทย” ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริโภคพึงพอใจ ด้านคุณประโยชน์สูงสุด ประเด็นผลิตภัณฑ์แสดงออกถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย4.99รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ประเด็นผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค์และด้านราคาต่อชิ้น 9001–15,000บาทค่าเฉลี่ย 4.52

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นโคมไฟจากการทำมือ
2. ผลิตจากผ้าทอเมืองนครเเละผ้าพิมพ์ลายไทย
1.เป็นเครื่องเรือน
2.ให้เเสงสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัติฐา เพ็ชรแก้วคหกรรม
2นาง วิลาวัลย์ เกตุแก้วคหกรรม
3นาย หัฏฐพล อำภารสคหกรรม
4นางสาว ปิยรัตน์ รอดแก้วคหกรรม
5นาย ฮาซัน ใบเต้คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อติกานต์ อรุณจิตร์ปวส.
2นางสาว ดรุณี สายมณีปวส.
3นางสาว ศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศปวส.
4นาย ณัฐพล จินพลปวส.
5นางสาว ศศิประภา สิทธิสารปวส.
6นาย พรพิทักษ์ รักษาเเก้วปวส.
7นางสาว จิราภรณ์ อ่อนจันทร์อมปวส.
8นาย จักรธร ชูดวงปวส.
9นางสาว ศรัญญา ยางเเก้วปวส.
10นางสาว สุมินตรา ผลคงมีปวส.