ชุดสาธิตเครื่องเตือนภัยแจ้งเหตุอัตโนมัติภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วทัญญู ไชยเสนอุตสาหกรรม
2นาย ธนกร สิทธิไชยากุลอุตสาหกรรม
3นาย ดวง ชุมสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย นคร ฤทธิรัตน์อุตสาหกรรม
5นาง สุธีรา ไชยเสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปวรรัตน์ รัตนานกปวช.
2นางสาว เจนจิรา โพธิยกปวช.
3นางสาว อทิตยา กลางคารปวช.
4นาย กฤษดากรณ์ หนูเชื้อปวส.
5นาย ณัฐสิทธิ์ บุญญวงค์ปวส.
6นาย อภิสิทธิ์ ทวีรัตน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ภัยจากการเกิดเพลิงไหม้ ภัยจากการโจรกรรมฯลฯ ภัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับบ้าน หรือที่อยู่อาศัยของตนทั้งสิ้นแก๊สในบ้านเรือนโดยมาตรฐานทั่วไปมีค่าแก๊สในอากาศไม่เกิน 50 ppm ถ้ามากกว่านี้อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถป้องกันภัยได้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตเครื่องเตือนภัยแจ้งเหตุอัตโนมัติภายในบ้าน สำหรับแจ้งเตือนภัยต่างๆ เช่น มีผู้บุกรุก มีแก๊สรั่วไหล ป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยสามารถแจ้งเตือนที่หน้าจอ LCDอสัญญาณเสียง สัญญาณไฟ LED และแอพพลิเคชั่นไลน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดสาธิตชุดสาธิตเครื่องเตือนภัยแจ้งเหตุอัตโนมัติภายในบ้านภายในบ้านสามารถแจ้งเตือนมีผู้บุกรุก มีแก๊สรั่วไหลและป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยสามารถแจ้งเตือนที่หน้าจอ LCDสัญญาณเสียง สัญญาณไฟ LED และแอพพลิเคชั่นไลน์
1.แจ้งเมื่อมีผู้บุกรุกหรือมีแก๊สรั่วไหลได้ทันที
2. ป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน