ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ Gtapefruit Waxy

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามมีการเพาะปลูกส้มโอเป็นจำนวนมาก ทั้งนิยมปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนและนำไปจำหน่าย ซึ่งผู้บริโภคจะรับประทานเฉพาะเนื้อส้มโอเท่านั้นทำให้เกิดเปลือกเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงเกิดความต้องการทราบว่าเปลือกส้มโอมีประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่ จึงได้สืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่าสารจากเปลือกส้มโอประกอบไปด้วยน้ำมันที่มีความมันวาวจากเปลือกส้มโอและมีสารน้ำหอม หอมระเหยจากเปลือกส้มโอทำให้คณะผู้จัดทำโครงการจึงเกิดแนวคิดว่าในการนำเปลือกส้มโอมาเป็นส่วนผสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ .

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามมีการเพาะปลูกส้มโอเป็นจำนวนมาก ทั้งนิยมปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนและนำไปจำหน่าย ซึ่งผู้บริโภคจะรับประทานเฉพาะเนื้อส้มโอเท่านั้นทำให้เกิดเปลือกเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงเกิดความต้องการทราบว่าเปลือกส้มโอมีประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่ จึงได้สืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่าสารจากเปลือกส้มโอประกอบไปด้วยน้ำมันที่มีความมันวาวจากเปลือกส้มโอและมีสารน้ำหอม หอมระเหยจากเปลือกส้มโอทำให้คณะผู้จัดทำโครงการจึงเกิดแนวคิดว่าในการนำเปลือกส้มโอมาเป็นส่วนผสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ .
1 ทำให้เปลือกส้มโอนำมาใช้ประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
2 ใช้ถนอมเครื่องหนังได้ เพราะ ทำจากธรรมชาติไม่มีสารเคมี
3 ใช้ขัดเครื่องหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋าหนัง เป็นต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จิตรวดี บุญประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัสสร บุญภมรปวส.
2นางสาว ฐิติรัตน์ ธนากิจฐานันท์ปวส.
3นางสาว สุกัญญา รอดนิรังค์ปวส.