รถเข็นช่วยยืนอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยกายภาพบำบัด

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

รถเข็นช่วยยืนอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยกายภาพบำบัด เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้าย รับส่ง ทำกายภาพบำบัด ทางการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านเข่าเสื่อมและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงได้ ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพฯจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี ผลการวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพฯ ผู้มีปัญหาจากเข่าเสื่อมและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ป่วยใช้รถเข็นฯ จะสามารถทำให้ลุกขึ้นยืนเร็วขึ้นและไวกว่าไม่ใช้ 0.33 นาที และไม่มีผลข้างเคียงหรืออาการใดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของแบบสอบถามความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขนาดชิ้นงานและเบาะนั่ง มีขนาด 65 x 99 x 95 เซนติเมตรน้ำหนักรวมผลงาน (รวมแบตเตอรี่) 65 กิโลกรัม
แบตเตอรี่ขับเคลื่อนขนาด 12 โวลต์ 35-55 แอมป์ ติดตั้งด้านหลังพนักพิงระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขับเคลื่อน จำนวน 2 ลูก มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model SKT-32435, Volt 24 DVC, Output 350 Wat, Rated Current 18.4 Amp และ Speed 450 RPM ความสามารถในการใช้งานต่อเนื่องเมื่อแบตเตอรี่เต็มจำนวน 4 ชม.ใช้งานได้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านเข่าเสื่อมและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ใช้งานทางการแพทย์และการกายภาพบำบัด
1. ใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้าย รับส่ง และนำไปใช้งานทางการแพทย์และการกายภาพบำบัด
2. สามารถใช้งานได้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านเข่าเสื่อมและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงได้ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น
3. เป็นต้นแบบแนวคิดในการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์และการกายภาพบำบัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรชัย ม่วงประเสริฐอุตสาหกรรม
2นางสาว กรรณิกา อมรวาทินอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ภูวเดช ทิมพรหมอุตสาหกรรม
4นาย ไพบูลย์ รอดทิมอุตสาหกรรม
5นาย สมพงศ์ ตุ้มทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิรัตน์ แดงกระจ่างปวช.
2นาย นัฐภัทร พลายแก้วปวช.
3นาย จาตรุณต์ บ่อแก้วปวช.