ผลิตภัณฑ์สลายคราบสกปรกจากน้ำมันมะกรูด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง เสาวลักษณ์ สุกรณ์สามัญ
2นางสาว วรรษมล รุ่งศรีเรืองสามัญ
3นางสาว สิริลักษณ์ สอนครบุรีสามัญ
4นาย ธานินทร์ สหรัตนผลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อมลวรรณ จินนารักษ์ปวช.
2นางสาว สุชัชชา ศรีสุวรรณปวช.
3นางสาว มนฤดี ตะรุสานนท์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและเปรียบเทียบอัตราส่วนการทำผลิตภัณฑ์จาก น้ำมันมะกรูด : น้ำส้มสายชู : แอลกอฮอล์ 95% ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สลายคราบสกปรกจากน้ำมันมะกรูด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 30 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดส่วนผิวที่ได้จากการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ได้ปริมาณน้ำมันดีที่สุด ผลิตภัณฑ์สลายคราบสกปรกจากน้ำมันมะกรูดในอัตราส่วน 35 : 15 :35 ใช้ทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกได้เร็วและสะอาดกว่าสูตรอื่นๆ ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์สลายคราบจากน้ำมันมะกรูดพบว่าภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีคุณสมบัติในการสลายคราบสกปรกจากหมึกปากกาที่ลบไม่ได้ ลอยหมึกบนผ้า และมีกลิ่นอโรมาของน้ำมันมะกรูดช่วยในด้านผ่อนคลาย
ขจัดคราบหรือสลายคราบสกปรก