ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเทพ เรืองสมคหกรรม
2นางสาว เพ็ญนภา เหลืองประเสริฐคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหรัถ สวัสดิ์จูปวช.
2นาย ธเนศ เหลืองประเสริฐปวช.
3นางสาว ฟ้าประทาน พวงกิจจาปวช.
4นางสาว ศิริรัตน์ เกียรติขจรรัตน์ปวช.
5นางสาว กิตติยา สุขสาครปวช.

นาคประสิทธิ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่าย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่าย 3) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่าย 4) เพื่อศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่าย 5) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพอาหารในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่าย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.40 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้าน ดังนี้ ด้านความชอบโดยประสาทสัมผัสมีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการนำไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่ายที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูง
รับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย สะดวกในการรับประทานได้ทันที พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ
ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกล้วยน้ำว้าอินทรีย์มีประโยชน์ในการ
ต้านทานการย่อย(Resistant Starch) ของกระเพาะอาหาร และผลิตจากจิงจูฉ่ายที่มีประโยชน์
ในการควบคุมความดันภายในร่างกาย มีแคลเซียมสูง
1) โปรตีนสูง
2) แคลเซียมสูง
3) ไขมันต่ำ
4) โซเดียมต่ำ