ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคและนมผงกึ่งสำเร็จรูปจากถั่วหรั่ง (KACANG PO KRUNCH)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สูรยานี บาราเฮงคหกรรม
2นางสาว กมลทิพย์ ทองสุขคหกรรม
3นางสาว ดีลา เถาะคหกรรม
4นางสาว ปาวีณา หลีหมัดคหกรรม
5นางสาว ศศิธร แสนปินตาคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อิฟตินา มาเจ๊ะมะปวช.
2นางสาว อาซียะห์ ตาเหร์ปวช.
3นาย พรอนันต์ สงนาคปวช.
4นางสาว นัสรีน มะเซ็งปวช.
5นางสาว ศศภัทร ค้าขึ้นปวช.
6นางสาว ทัศนีย์ ทองใบปวช.
7นางสาว รมมา สาเม๊าะปวช.
8นางสาว กมลชนก แสงทองปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการผลิตนมผงกึ่งสำเร็จรูปจากถั่วหรั่งด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท โดยใช้โปรตีนไข่ขาวเป็นสารก่อโฟม พบว่า การเติมโปรตีนไข่ขาว ร้อยละ 6 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ส่งผลให้ค่าโอเวอร์รัน ความหนาแน่น และความคงตัวของโฟมสูงที่สุด ส่วนสภาวะในการทำแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง มีผลให้ค่าดัชนีการละลายน้ำ ค่าดัชนีการดูดน้ำกลับมีค่ามากที่สุด เมื่อนำกากถั่วหรั่งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคทดแทนแป้งสาลี พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนด้วยกากถั่วหรั่งผงที่ระดับร้อยละ 20 ของน้ำหนักแป้งสาลี มีค่าแรงกด ค่าความพองตัว และการยอมรับผลิตภัณฑ์สูงสุด จากนั้นนำไบโอแคลเซียมผงจากกระดูกปลานิลมาเติมลงในผลิตภัณฑ์ พบว่า ปริมาณไบโอแคลเซียมผงจากกระดูกปลานิล ร้อยละ 25 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด มีคะแนนการยอมรับโดยรวมทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์นมผงกึ่งสำเร็จรูปจากถั่วหรั่ง เป็นนวัตกรรมที่ผ่านการแปรรูปด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท ทำให้สามารถละลายได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็น ส่วนกากถั่วหรั่งที่เป็นผลพลอยได้มีคุณสมบัติให้การพองตัวที่สูงกว่าแป้งจากธัญพืช จึงเหมาะที่จะนำมาผลิตเป็นอาหารเช้าพร้อมบริโภค นอกจากได้ความอร่อยแล้ว
ยังได้สารอาหารที่จำเป็นอย่างคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และแคลเซียมแล้ว ที่สำคัญยังไม่มีคอเลสเตอรอล