ผลิตภัณฑ์ผักแผ่น 4D (4D VEGGIES EATS)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สูรยานี บาราเฮงคหกรรม
2นางสาว กมลทิพย์ ทองสุขคหกรรม
3นางสาว ดีลา เถาะคหกรรม
4นางสาว ปาวีณา หลีหมัดคหกรรม
5นางสาว กมลรัตน์ ผ่องใสคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นาปีสะ มะลีปวช.
2นางสาว นิบุหงา นิเลาะปวช.
3นางสาว อารีตา สะมะแอปวช.
4นางสาว ตูแวรุสนี ต่วนบือซาปวช.
5นางสาว ดียานา แดงหวังปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งได้คัดเลือกผัก 8 ชนิด ได้แก่ ฟักทอง แครอท บร็อคโคลี่ มะเขือเทศ ฟักเขียว ผักโขม กะหล่ำปลีม่วง และตำลึง มาผลิตเป็นผักแผ่น และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี Ranking Test พบว่า ฟักทองแผ่นได้รับการยอมรับมากที่สุด รองลงมาเป็นผักแผ่นที่ผลิตจากแครอท บร็อคโคลี่ ฟักเขียว มะเขือเทศ ผักโขม ตำลึง และกะหล่ำปลีม่วง ตามลำดับ จึงคัดเลือกผักแผ่นจากชนิดผักในลำดับที่ 1-5 มาศึกษาอุณหภูมิในการอบแห้ง พบว่า การอบแห้งผักแผ่นที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง สามารถลดความชื้นจากร้อยละ 42.18 เป็น 6.28 ส่วนการศึกษาปริมาณอะการ์ที่เหมาะสมในการผลิตผักแผ่นชนิดนิ่ม พบว่า ปริมาณอะการ์ ร้อยละ 1 ให้ร้อยละผลผลิต ปริมาณความชื้น ค่าแรงดึง (Stress) ความหนืด ความสามารถในการดูดซับน้ำ และความสามารถในการละลายได้สูงที่สุด จากการทดสอบการยอมรับผู้บริโภค ด้วยการนำมาห่อเป็นสลัดโรล พบว่า ความชอบที่มีต่อผักแผ่นจากผักทั้ง 5 ชนิด อยู่ในระดับชอบ และผู้บริโภคร้อยละ 75 ยอมรับผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผักแผ่น 4D เป็นนวัตกรรมผักแปรรูปที่อาศัยเทคโนโลยีการดึงน้ำออกจากโครงสร้าง ร่วมกับการใช้สารปรับปรุงเนื้อสัมผัส จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ประกอบด้วย การรับประทานทันที
การใช้แทนสาหร่ายในการห่อข้าวปั้นหรือใบเมี่ยงญวนในการห่อสลัดโรล เป็นส่วนประกอบในการทำซอสผัก และนำมาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารและรสชาติเหมือนรับประทานผักสด และได้ประโยชน์จากการนำมาใช้อย่างสูงสุด