หมวกแฟชั่น 2 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรชัย ธรรมรัตน์ศิลปกรรม
2นาง ราตรี อิสสระโชติศิลปกรรม
3นาย ชาคริต สะแมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ฮัสลี นิฮะศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ยัสมีน มะแซปวช.
2นางสาว นุชนาเดีย หวันหยอปวช.
3นางสาว กูอานิส สะอิปวช.
4นางสาว รุสณีย์ บาเหะปวส.
5นางสาว เมษณี สุดทุ่มปวส.
6นาย ภัคพล มณีดำปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประดิษฐ์หมวกแฟชั่น 2 in 1 และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อหมวกแฟชั่น 2 in 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ หมวกแฟชั่น 2 in 1 และ แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สนใจผลิตภัณฑ์หมวกและแฟชั่นเครื่องแต่งกาย วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅ )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1) การประดิษฐ์หมวกแฟชั่น 2 in 1 มีลักษณะเป็น แฟชั่นเครื่องแต่งกาย ที่ใช้สวมใส่และใส่สิ่งของได้ตามวัตถุประสงค์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อหมวกแฟชั่น 2 in 1 พบว่า ผู้ตอบประเมินมีความคิดเห็นภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับ ‘‘ดีมาก’’ ทุกด้าน โดยพบว่าค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มี่อันดับสูงสุดคือ “ด้านประโยชน์ใช้สอย” รองลงมาคือ “เทคนิคการทำบาติก” ส่วนค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ต่ำที่สุด “ด้านการออกแบบ”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมวกแฟชั่น 2 in 1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 อย่างภายในตัวเดียวกัน จากหมวกเป็นกระเป๋าได้ เป็นแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่ช่วยให้ผู้ใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่า ออกแบบลวดลายใหม่ จัดทำผ้าบาติกตามเทคนิควิธีการ สายคาดหมวกงานปักมือและเขียนเส้นทอง สวมใส่สบายพับเก็บได้ เนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายระบายความร้อนได้ดี รูปทรงเรียบง่าย ใช้งานได้ 2 ด้าน
หมวก ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันแสงแดดและเป็นแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่ช่วยเสริมบุคลิคผู้สวมใส่ ใช้งานได้ 2 ด้าน
กระเป๋า ใช้ใส่สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยนการใช้งานโดยปรับสายคาดหมวกเป็นสายกระเป๋า