กล่องรับเอกสารแจ้งเตือนผ่านไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สารทูล เพ็ชรคมขาอุตสาหกรรม
2นาย พงศธร บำรุงบ้านอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาดัม สาแล๊ะปวส.
2นาย อัมมาร์ด สือรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกล่องรับเอกสารแจ้งเตือนผ่านไลน์ หาคุณภาพของกล่องรับเอกสารแจ้งเตือนผ่านไลน์ หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานกล่องรับเอกสารแจ้งเตือนผ่านไลน์ การดำเนินโครงการได้ดำเนินการสร้างตามแบบ ทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนการหาคุณภาพของกล่องรับเอกสารแจ้งเตือนผ่านไลน์ ที่สร้างขึ้นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ได้ประเมินแบบประเมินกล่องรับเอกสารแจ้งเตือนผ่านไลน์ หาความพึงพอใจของผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน ทดลองใช้งาน ประเมินด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ภาพรวมในด้านความพึ่งพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กล่องรับเอกสารแจ้งเตือนผ่านไลน์ พบว่ามีการใช้งานเป็นอย่างดี คุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และภาพรวมในด้านความพึ่งพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
มีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เมื่อใส่เอกสารในกล่องรับเอกสาร