ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปิยรัตน์ เพชรรัตน์สามัญ
2นาย ประทีป สองแก้วประมง
3นาง ประมุข เอี้ยวสุขประมง
4นาง มลฤดี พิชัยยุทธ์ประมง
5นางสาว วัลภา ชีวาภิสัณห์ประมง

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรัญชัย ศุภะวีระปวส.
2นาย ราชัน ชูเมฆปวส.
3นาย เตชิต โชคชัยภักดีปวส.
4นางสาว อรวรรณ ตำปานปวส.
5นาย ภานุสรณ์ พานิชปวส.
6นาย กิตติศักดิ์ หวันตะหาปวส.
7นางสาว ศิรินทร ทองชุมปวส.
8นางสาว กนกวรรณ เจนสกุลไพศาลปวส.

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกุ้งก้ามกรามที่เกษตรกรเลี้ยงมีหลากหลายสายพันธุ์ คุณภาพถดถอยลง ลูกพันธุ์มีการเจริญเติบโตช้า ไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานลดลงทำให้การเจริญเติบโตช้า ผลผลิตต่ำ ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีสารเคมีตกค้างจากการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารสำเร็จรูป จึงทำให้คณะผู้จัดทำริเริ่มสนใจที่จะศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารสำเร็จรูปชีวภาพ โดยนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ ซึ่งเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราการรอดตายของลูกกุ้งก้ามกราม อีกทั้งยังลดความเสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างในลูกกุ้งก้ามกรามและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพ มี 2 สูตร คือ สูตรที่ 1 ผลิตจากไข่ไก่ นมจืด รำละเอียด, สูตรที่ 2 ผลิตจากไข่เป็ด นมจืด รำละเอียด ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (HOT AIR OVEN) จนได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพที่ใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราการรอดตายของลูกกุ้งก้ามกราม
1. ได้สูตรอาหารสำเร็จรูปชีวภาพในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามแทนอาหารสำเร็จรูปที่ขายในท้องตลาด 2. ลดต้นทุนอาหารในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 3. ลดความเสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างในลูกกุ้งก้ามกรามและสิ่งแวดล้อม
4. ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ได้