มีดสไลด์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกชัย ศรีเจ้าอุตสาหกรรม
2นาย พรรัฐ ทองมีอุตสาหกรรม
3นางสาว ฟาริด้า จิตต์เส่้งสามัญ
4นาย พจนาฎ สุวรรณมณีอุตสาหกรรม
5นาย พงศ์เกษม เรืองช่วยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รณชัย เลื่อนกะฐินปวช.
2นาย พงค์พัฒน์ กายโรจน์ปวช.
3นางสาว กัญญาวีร์ หนูเขียวปวช.
4นางสาว ธัญชนก บุญยอดปวช.
5นางสาว มิ่งกมล ตั้นซุ่นหิ้นปวช.

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การสร้างมีดสไลด์ครั้งนี้ เนื่องจากการทีไปพบปัญหาของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านทอนหงส์ เป็นกลุ่มผลิตกล้วยตากเพื่อส่งออกเป็นสินค้า OTOP แต่ด้วยขั้นตอนการหั่นกล้วยให้ได้ขนาดที่เท่าๆกันต้องใช้เวลานานและขาดของชิ้นงานไม่เท่ากัน สินค้าที่ออกมาจึงไม่สวยงามและเมื่อบรรจุลงกล่องหรือถุงจะดูไม่สวยงาม จากปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงคิด มีดสไลด์ ที่ช่วยให้งานเร็วขึ้นได้ขนาดตามต้องการและลดเวลาการผลิดได้อีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีดสไลด์ปรับขนาดหน้าตัด
ไม่เป็นสนิม
งานเร็วขึ้น
ได้ขนาดตามต้องการ
ลดเวลาการผลิต
ลดอุบัติเหตุ