เครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทรงธรรม มีศรีสามัญ
2นาย อภัย สุดจิตรสามัญ
3นาย ธิติ บุญชูสามัญ
4นาย คณิน บุญเพ็งสามัญ
5นาย อภิชาติ เถื่อนพรมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร์ อ่อนไม้ปวส.
2นางสาว ขวัญชนก เที่ยงธรรมปวส.
3นาย ชลธวัช ปานงามปวส.
4นาย อาณาจักร แก้วไทยปวส.
5นางสาว ไพรินทร์ ผลทองปวส.
6นางสาว กนกวรรณ เดชคงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากปัญหาที่พบในการทอผ้ามัดหมี่นั้น ต้องนำได้มัดหมี่จากม้วนใหญ่มาบรรจุในหลอดเพื่อนำไปทอผ้า ซึ่งเส้นด้ายจะต้องมีความตึงและขนาดของเส้นด้ายที่่เท่ากันตลอดทุกเส้น โดยจะใช้เวลานานและทำให้เกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน เพราะต้องใช้แขนทั้งสองข้างทำการปั่นด้ายตลอดเวลา ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ เพื่อที่จะได้ลดเวลาในการทอผ้าและลดความเมื่อยล้าจากการทำงานอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เส้นด้ายที่เกิดจากการปั่นด้ายมีความตึงและขนาดที่เท่ากันตลอดทั้งเส้น เมื่อเทียบกับการใช้มือปั่นด้าย เครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติช่วยทำให้เส้นด้ายมีความตึงและขนาดเท่ากันตลอดทั้งเส้น นอกจากนี้เมื่อจับเวลาที่เท่ากันเครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติสามารถปั่นเส้นด้ายได้มากกว่าประมาณ 20 กรัม
1. เพื่อเพิ่มน้ำหนักของเส้นด้าย เมื่อเที่ยบกับการใช้มือปั่นด้าย ในระยะเวลาที่เท่ากัน
2. เพื่อให้เส้นด้ายแต่ละเส้นมีความตึงและขนาดที่เท่ากันทุกเส้น
3. เพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทำงานโดยการใช้แขนทั้งสองข้างในการปั่นด้าย