สมาร์ทการ์เด้นเฮ้าส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพโรจน์ เซ่งเอียงอุตสาหกรรม
2นางสาว สุกัญญา หมานสาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เชษฐา ทองเนื้อแข็งอุตสาหกรรม
4นาย อนันต์ บุญน้อยอุตสาหกรรม
5นาย สำราญ ช่างสานสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุดารัตน์ สง่างามปวช.
2นางสาว ธัญชนก รูปประดิษฐ์ปวช.
3นางสาว อารีรัตน์ อรน้อมปวช.
4นางสาว วรรธกา ณ ระนองปวช.
5นาย เจษฎากร เพชรชุมปวช.
6นางสาว นภิษา สังข์น้อยปวช.
7นาย ภานุเบศร์ ฟองฟักปวส.
8นาย ยศกร สายสิงห์ทองปวส.
9นาย ทวีศักดิ์ ศิริบุญปวส.
10นาย อรรถพร หัสมิตต์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกษตรกรปลูกผัก ใส่ปุ๋ยน้ำ ใส่จุลินทรีย์ ฉีดยา จะใช้แรงคน หากเกษตรกรปลูกผักมากๆ การรดน้ำ ใส่ปุ๋ยน้ำใส่จุลินทรีย์ ฉีดยา ให้อาหารปลาเกษตรกรจะเกิดการเหนื่อยล้าไม่มีเวลาพักผ่อน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้นทีมงานจัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงคิดค้นโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยในการรดน้ำในแปลงผัก ใส่ปุ๋ยน้ำใส่จุลินทรีย์ฉีดยา หรือการให้vาหารปลา การเปิดไฟ ในบ้านหน้าบ้าน ในบ่อปลา ในคอกสัตว์ ไม่ต้องใช้แรงงานเกษตรกรแล้ว แค่เกษตรกรสั่งผ่านระบบสมาร์ทสวิทซ์ โดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการติดต่อ ทีมงานจึงตั้งชื่อระบบนี้ว่าสมาร์ทการ์เด้นเฮ้าส์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สั่งผ่านระบบสมาร์ทสวิทซ์ โดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการติดต่อ
สมาร์ทการ์เด้นเฮ้าส์ช่วยในการรดน้ำในแปลงผัก ใส่ปุ๋ยน้ำ ใส่จุลินทรีย์ ฉีดยา หรือการให้อาหารปลา การเปิดไฟ ในบ้านหน้าบ้าน ในบ่อปลา ในคอกสัตว์ ช่วยลดแรง ลดความเหนื่อยล้า ลดเวลา เพิ่มผลกำไร ให้กับเกษตรกร โดยสั่งผ่านระบบสมาร์ทสวิทซ์ โดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการติดต่อ