ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นัฐชนก ศรีคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ณัฐพล จุลชัยวรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สุธิพงศ์ โพธิ์ผลิสามัญ
5นางสาว พรพรรษา สุบินยังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิวาพร วิเศษทรัพย์ปวช.
2นางสาว อมรรัตน์ สุขสว่างปวช.
3นางสาว ผานิต ทองหลอมปวช.
4นาย ยศพล ปลีดอกปวช.
5นางสาว สันต์ฤทัย ช่อกงปวช.
6นางสาว บุษรารัตน์ เปรมสุขปวช.
7นาย พัชร์ศังกร ปั้นทองคำปวส.
8นางสาว นภัสสร วิบูรณ์รักปวส.
9นางสาว ศิริพร ขุนนุชปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้การบริโภคอาหารถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตทำให้เกิดร้านอาหารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในการบริหารจัดการร้านอาหารในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นระเบียบทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดลงจึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและช่วยในการประหยัดเวลามากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก
2.ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลรายการอาหาร
3.ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน
4.ระบบสามารถแสดงรายการอาหารและจำนวนเงิน
5.ระบบสามารถออกรายงานการดำเนินการ
1.เพิ่มความสะดวก ในการบริหารจัดการร้านอาหาร
2.การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ