ไม้เท้าโวยวาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันผู้สูงอายุผู้ป่วยอัมพฤกษ์ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการเดินหรือผู้ป่วยโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ มีจำนวนมากขึ้นและจะประสบปัญหาการเดินติดขัดซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของการเดิน โดยอาการเหล่านี้จะไม่ค่อยตอบสนองต่อยาแต่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยแสงทางสายตาหรือมีการกระตุ้นด้วยเสียงทางการได้ยินให้ก้าวเท้าเดิน นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการเดินติดขัด หากมีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถก้าวข้ามสิ่งกีดขวางและเดินต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาการทำงานที่ผิดปกติของวงจรต่างๆ ในสมอง“ไม้เท้าโวยวาย”เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คณะผู้จัดทำได้คิดค้นจัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์แก้ปัญหาการเดินติดขัด และลดอุบัติเหตุของการเดินโดยได้อกแบบไม้เท้าให้มีน้ำหนักเบาแข็งแรง และโปรแกรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความมั่นใจและมีความมั่นคงในการก้าวเดินของใช้โดยไม้เท้าโวยวายได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของไม้เท้า เช่น ระบบสัญญาณเตือนเมื่อพบสิ่งกีดขวางทางเดินเสียงสัญญาณเตือนเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน และระบบขอความช่วยเหลือในรูปแบบของเสียงและสัญญาณไฟ และเมื่อนำไม้เท้าโวยวายไปทำการทดสอบทดสอบการใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเดินกับทุกรายได้อย่างประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีระบบเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนเมื่อพบวัตถุกีดขวางทางเดิน
2.มีระบบสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน
3.มีระบบไฟฉุกเฉินแจ้งเตือนผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุล้มหรือไม้เท้าหลุดจากการมือของผู้ใช้
4.ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
5.ใช้เป็นไม้เท้าช่วยในการเดินของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้
6.ช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินได้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตติยา คำชาวงษ์สามัญ
2นางสาว ชุติมณฑ์ หันชนะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิสุตา บุดดาพันธ์ปวส.
2นางสาว พรนภา หนูเงินปวส.
3นางสาว นัทริกา วงศ์คำหูมปวส.
4นาย อนุภัทร ดีรบรัมย์ปวส.