เครื่องช่วยนำทางบกพร่องทางสายตา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการช่วยในการรับรู้การมองเห็น สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ แต่เมื่อใดที่ดวงตาของเราเกิดความบกพร่องในการมองเห็นขึ้นมา การรับรู้การมองเห็นก็จะศูนย์เสียไป และสิ่งที่ใช้ในการทดแทนได้คือการรับรู้การได้ยินและการสัมผัส จึงเกิดแนวคิดที่ว่า ถ้าคนเราขาดความบกพร่องทางสายต่อสิ่งที่ทดแทนได้คือ การได้ยินของเสียง จากการเข้าใกล้วัตถุ และการใช้ไม้เท้าช่วยในการพยุงและในการสัมผัสกับสิ่งของได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้งานง่าย
2.กระทัดรัด พกพาสะดวก
1. ช่วยผู้บกพร่องทางสายตาให้สามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น
2. ไม่มีเสียงรบกวนให้เกิดความลำคราญแก่ผู้อื่น
3. ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิรุณ ก้อนทองอุตสาหกรรม
2นาง สมส่ง พูลผลสามัญ
3นาย ตฤณ พงษ์ธนาคมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัฐพล ประทุมชาติปวช.
2นาย ประพันธ์ พุ่มพวงปวช.
3นาย วัชรพงษ์ สั่งหมื่นเม้าปวช.