เครื่องช่วยนำทางบกพร่องทางสายตา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการช่วยในการรับรู้การมองเห็น สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ แต่เมื่อใดที่ดวงตาของเราเกิดความบกพร่องในการมองเห็นขึ้นมา การรับรู้การมองเห็นก็จะศูนย์เสียไป และสิ่งที่ใช้ในการทดแทนได้คือการรับรู้การได้ยินและการสัมผัส จึงเกิดแนวคิดที่ว่า ถ้าคนเราขาดความบกพร่องทางสายต่อสิ่งที่ทดแทนได้คือ การได้ยินของเสียง จากการเข้าใกล้วัตถุ และการใด้ไช้ไม้เท้าช่วยในการพยุงและในการสัมผัสกับสิ่งของได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้งานง่าย
2.กระทัดรัด พกพาสะดวก
1. ช่วยให้ผู้บกพร่องทางสายตาสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้นมี
2. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย สะดวก ควบุมการเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคง ทรงตัวดี มีความปลอดภัยและใช้ได้ในทุกสถานการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิรุณ ก้อนทองอุตสาหกรรม
2นาง สมส่ง พูลผลสามัญ
3นางสาว สุทธินี สหนันทรายุทธพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย นพรัตน์ ดำรงศิลป์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัฐพล ประทุมชาติปวช.
2นาย ประพันธ์ พุ่มพวงปวช.
3นาย วัชรพงษ์ สั่งหมื่นเม้าปวช.
4นาย กฤษดา สมตัวปวช.