ดินไทยจากแป้งกล้วย

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

กล้วย จัดเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถใช้ได้ทุกส่วน ทั้ง ผล ลำต้น ใบ กาบ เป็นต้น รวมถึงกล้วยยังมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้อื่นกล้วยจึงเป็นพืชที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายและนำไปใช้ประโยชน์มากโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้า แป้งกล้วยน้ำว้าเป็นแป้งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าแป้งหลายประเภท เช่น แป้งสาลี แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด เป็นต้น ทั้งนี้เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และยังเป็นการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบ ผู้จัดทำโครงการจึงเห็นถึงความสำคัญของแป้งกล้วย ที่นอกจากทำเป็นอาหาร ขนม ก็ยังสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการผสมทำเป็นแป้งดินไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. แป้งไม่ติดมือง่ายขณะนวดและปั้นชิ้นงาน
2. มีความยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย
3. เวลาปั้นชิ้นงานจะอยู่ทรงง่ายกว่าแป้งชนิดอื่นๆ
ใช้สำหรับปั้นเป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น ป้ายตัวอักษรต่างๆ เป็นต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นราพร ชาติพุกคหกรรม
2นางสาว ปิยา จูประเสริฐคหกรรม
3นางสาว อรสุดา อุปจันทร์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ก่าญจนา กลั่นภักดีปวช.
2นางสาว รัมภ์รดา อ่อนศรีปวช.
3นางสาว ศศิภา รัตนะปวช.