อุปกรณ์ช่วยเหลือระบบการทำงานไฟท้ายรถยนต์กรณีหลอดไฟท้ายขาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กมล ฮ่วนฮกอุตสาหกรรม
2นาย สมโภชน์ นันทโยอุตสาหกรรม
3นาย ประวัติ อินทแย้มอุตสาหกรรม
4นาย กิตติพงศ์ วิโรจน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติกร จงจิตรปวช.
2นาย ธนากร ปรีดาผลปวช.
3นาย ภูริเดช เทพนวลปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบการทำงานไฟท้ายรถยนต์กรณีหลอดไฟท้ายขาด ศึกษาคุณภาพการใช้งานของชิ้นงาน ความเหมาะสมในการออกแบบชิ้นงาน และความสามารถในการใช้งานเพื่อการ อำนวยความสะดวกในการขับขี่รถยนต์และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากการศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบการทำงานไฟท้ายรถยนต์กรณีหลอดไฟท้ายขาดแสดงให้ทราบว่าชิ้นงานสามารถใช้งานได้ในระดับดีสอดคล้องกับสมมติฐานในการทำโครงการ ส่วนด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดี และควรปรับปรุงเพื่อลดขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นวงจรสำเร็จรูปบรรจุภายในกล่องกันน้ำพร้อมชุดสายไฟและขั้วเสียบกับไฟท้ายรถยนต์ สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟภายในรถยนต์
1. ช่วยระบบการทำงานของไฟท้ายเมื่อไฟท้ายรถยนต์ขาด
2. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยตามท้องถนน
3. ช่วยลดความสิ้นเปลืองในการเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนและได้ใช้งานหลอดไฟท้ายอย่างคุ้มค่า