ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of Thing

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนินทร์ โพธิ์ทองอุตสาหกรรม
2นาง อภิญญา ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
3นาย เทิดพร รัตน์อมรชัยอุตสาหกรรม
4นางสาว จันทนา เสวตงามอุตสาหกรรม
5นางสาว บุญช่วย จันทร์เสมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ เกตุกุลปวช.
2นาย ธนธรณ์ แก้วทับทิมปวช.
3นาย บุรินทร์ รอดความทุกข์ปวช.
4นาย ณัฐวุฒิ เกตุสังข์ปวช.
5นาย ภาณุพงศ์ ประภาพันธ์กุลปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Network) นั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในปัจจุบันมากขึ้น อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค และช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างมากมาย การนำเทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ (MCU) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบการเตือนภัย การควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบการป้องกันการเกิดเหตุต่างๆของการใช้พลังงานสิ้นเปลืองภายในครัวเรือน สำนักงาน โรงงาน และสถานศึกษา โดยการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งสามารถสั่งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆได้ โดยผ่านระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งประกอบไปด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ วาล์วน้ำ เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ เซนเซอร์ตรวจจับควันไฟ ลำโพง กลอนประตูไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และพัดลม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรเลอร์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อย่างน้อย จำนวน 8 จุด คือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 10 วัตต์ วาล์วน้ำ ตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับควันไฟ ลำโพง กลอนประตูไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และพัดลม
1.ได้ชุดควบคุมระบบการเตือนภัย การควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 8 จุด
2.ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of Thing (IoT) ไปสู่เชิงพาณิชย์