คลอเรลลาผงเพื่อการผลิตไรน้ำนางฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พัชริดา ขำขจรประมง
2นางสาว เยาวลักษณ์ แกมกุมสามัญ
3นาย อภิรักษ์ จันทวงศ์ประมง

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทินภัทร สังข์เพชร์ปวส.
2นาย พลวัชร คังคะมะโนปวส.
3นาย ธนภัทร แก้วภิบาลปวส.
4นาย ธนกรณ์ คูบุรัตน์ปวส.
5นาย ธันวา อินทร์อ๋องปวส.
6นาย พีระพัฒน์ ขุนทองจันทร์ปวส.
7นาย ณัฐดนัย มีเย็นปวส.

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของคลอเรลลา 2. ศึกษาสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับตกตะกอนคลอเรลลา และ 3. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไรน้ำนางฟ้าที่เลี้ยงด้วยคลอเรลลาสดกับคลอเรลลาผง พบว่า 1. อาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของคลอเรลลาคืออาหารสำเร็จรูปกุ้งทะเล 2. สารเคมีที่เหมาะสมในการตกตะกอนคลอเรลลาคือโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) และ 3.คลอเรลลาผงที่ได้มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเทียบเท่าคลอเรลลาสด โดยไรน้ำนางฟ้าที่เลี้ยงด้วยคลอเรลลาสดและผง มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตต่อตัวเท่ากับ 0.09,0.12 กรัม ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 0.057,0.069 กรัมต่อวัน ค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตาย ร้อยละ 74.07,75.56 ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คลอเรลลาผงที่ใช้ง่าย ขนส่งสะดวก เก็บรักษาได้นาน ทำให้ไรน้ำนางฟ้าโตไว แข็งแรง สีสันสดใส
คลอเรลลาผงมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าได้เทียบเท่าคลอเรลลาสดที่มักมีข้อจำกัดเรื่องแสงแดด